Algemene voorwaarden NVM – Digimakelaars

Algemene voorwaarden NVM – Digimakelaars

Ten behoeve van aan- en verkoopopdrachten zijn van toepassing: Het hieronder staande algemeen aanbod voor deeldienstverlening door Digimakelaars.nl gecombineerd met de Algemene Voorwaarden NVM versie 2010 (inclusief aanvullingen NVM t/m 2016, revisie Digimakelaars feb 2017).

         I. Algemeen

 1. Dit aanbod is van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerende zaken in Nederland. Voor zover niet anders blijkt wordt onder onroerende zaken verstaan onroerende zaken en beperkte rechten daarop.
 2. Het overeengekomen honorarium voor de in artikel II.4 en II.5 genoemde deeldiensten bedraagt voor de verschillende pakkettena. Verkoopdeeldiensten

– Pakket Basis: € 399,- inclusief BTW (zonder NVM koopakte). Extra’s volgens actuele prijslijst op de website;

– Pakket Beste Keuze van € 849,- voor € 799,- inclusief BTW (met NVM koopakte, fotografie en plattegronden)

– Pakket Verkoopservice All-in: Totaalpakket inclusief alle extra’s t.w.v. € 1.624,- voor   € 1.286,- inclusief BTW

– Aanvulling verkoop bij inschrijving (alleen indien het verkoopsysteem tijdens de verkoop wordt gewijzigd): 1% van de bruto meeropbrengst boven de vraagprijs met een minimum van € 250,-, alles inclusief BTW

–Aanvulling no-risk clausule. Bij verkoop via no-risk clausule (voorbehoud definitieve verkoop eigen woning van koper anders dan door het eenvoudig verlopen van een financieringsvoorbehoud) wordt € 250,- incl. BTW in rekening gebracht.

          b.  Aankoopdeeldiensten (voor kopers van woningen die niet bij Digimakelaars.nl in de verkoop zijn.)

– Deel 1: Bezichtiging en biedingsadvies € 399,- inclusief BTW per bezichtiging.

– Deel 2: Onderhandelingen leidend tot aankoopovereenkomst € 700,- incl. BTW, geen courtage

 1. Digimakelaars.nl voert door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgever uit. Digimakelaars.nl mag de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door derden laten uitvoeren. Voor de uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk dat opdrachtgever alle gevraagde stukken, waaronder id-bewijzen, eigendomsakte en bij appartementsrechten alle gegevens van de vereniging van eigenaren terstond aan Digimakelaars.nl overlegt. Pas vanaf het moment dat alle gevraagde gegevens compleet zijn kan de opdracht worden uitgevoerd cq. de woning online worden gezet.
 1. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Digimakelaars.nl verschuldigd zijn.
 1. In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip waarop Digimakelaars.nl van het overlijden kennis krijgt tenzij erfgenamen schriftelijk verzoeken de opdracht door te laten lopen. De opdracht eindigt dan als vermeld in hoofdstuk II art. 9.
 1. Vorderingen wegens verschuldigde courtage zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht via internet d.m.v. het aanvinken van het vak ‘Akkoord met de algemene voorwaarden’ is gegeven en de bevestigings e-mail door de opdrachtgever is geretourneerd voor akkoord. Dit betekent onder meer dat indien de opdrachtgever bij het geven van de opdracht een onjuiste opgave heeft gedaan en de woning hierdoor niet binnen het concept van Digimakelaars.nl verkocht, aangekocht of verhuurd kan worden, de courtage verschuldigd is. Dit geldt dan eveneens ten aanzien van gemaakte kosten. Door Digimakelaars.nl gefactureerde vorderingen worden geïncasseerd via de door opdrachtgever bij het ondertekenen van de opdracht tot dienstverlening afgegeven machtiging. Incasso bij opdrachten tot verkoop of verhuur vindt plaats binnen 8 dagen na ondertekening van de overeenkomst tot dienstverlening. Incasso bij aankoopopdrachten vindt v.w.b. het eerste gedeelte plaats binnen 8 dagen telkens na een afgesproken aankoopbezichtiging en het tweede gedeelte binnen 8 dagen na het tekenen van de koopovereenkomst.
 1. De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van courtage, verschotten of gemaakte kosten is verzocht en van wie binnen 30 dagen na een tweede schriftelijk verzoek nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Digimakelaars.nl vanaf het moment van verstrijken van deze 30 dagen zowel in als buiten rechte ter inning van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd; het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente (art. 6:120 BW). Deze aansprakelijkheid voor inningskosten en verschuldigdheid van rente vervalt, indien en voor zover dit wordt beslist bij uitspraak van een daartoe door de NVM aangewezen college of de rechter, in samenhang met diens oordeel dat het door Digimakelaars.nl aan courtage, verschotten of kosten in rekening gebrachte bedrag niet verschuldigd is.
 1. De aansprakelijkheid van Digimakelaars.nl is beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de opdrachtgever uit hoofde van de opdracht aan Digimakelaars.nl verschuldigd is. Voor het overige sluit Digimakelaars.nl uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit, waaronder -doch niet uitsluitend- aansprakelijkheid voor gevolgkosten. De opdrachtgever heeft de plicht om alle uitingen met betrekking tot het pand zelf te controleren en fouten te wijzigen en/of te melden aan Digimakelaars.nl.
 1. Digimakelaars.nl is gerechtigd samen te werken met partners en kan de haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen.

 

           II. Deeldiensten

 1. Onder opdracht wordt verstaan een opdracht aan Digimakelaars.nl tot het leveren van deeldiensten bij het a. verkopen of b. aankopen van een woning, recreatieobject of bedrijfsobject
 1. Digimakelaars.nl draagt zorg dat de opdrachtgever voor het definitief geven van de opdracht gewezen is op deze voorwaarden.
 1. Er is sprake van een opdracht aan Digimakelaars.nl indien en zodra via Internet opdracht is gegeven met in achtname van de wettelijke bedenktijd voor koop en verkoop op afstand. Het honorarium is niet afhankelijk van de verkoop van het betreffende onroerend goed. Het honorarium is verschuldigd voor het leveren van deeldiensten bij het a. in verkoop aanbieden van een woning voor opdrachtgever, b1. het afronden van een aankoopbezichtiging, b2. het succesvol afronden van aankooponderhandelingen resulterend in een aankoopovereenkomst.
 1. Na het via Internet geven van de opdracht vangt digimakelaars.nl, zodra de wettelijke bedenktijd voorbij is of zodra de opdrachtgever te kennen heeft gegeven van de bedenktijd af te zien, onmiddellijk aan met de werkzaamheden, waaronder het aanmaken van een online dossier, deskresearch, zoals kadastraal, ruimtelijk en milieutechnisch onderzoek, het opzoeken van vergelijkingsmateriaal voor de waardebepaling, het plannen van de afspraak, de communicatie rondom de afspraak en het online zetten van de schriftelijke opdracht, vragenlijst, lijst van zaken en overige van belang zijnde bescheiden.
 1. De volgende deeldiensten staan de opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht ter beschikking:a. Verkoopdeeldiensten

Pakket Basis (zonder het opmaken en administratief afhandelen van koopovereenkomst):

 • woningopname door een NVM makelaar;
 • het adviseren van een vraagprijs voor de woning;
 • statistisch overzicht gemeentelijke woningmarkt;
 • het beschikbaar stellen van marketingmiddelen, zoals aanmelding in de centrale NVM database, Digimakelaars.nl en Funda.nl, digitale brochures, 1 verkoopbord en/of biljet;
 • inschakeling van social media zoals Facebook, Youtube, Pinterest, Instagram, Twitter en HelpMee;
 • plaatsing fotovideo op Youtube;
 • plaatsing van door opdrachtgever aan te leveren onbeperkt aantal foto’s
 • onbeperkt aanpassen van fotoplaatsing, tekst en/of vraagprijs mits deze aanpassingen naar het oordeel van digimakelaars.nl verkoopbevorderend werken
 • het beschikbaar stellen van een online verkoopdossier en statistieken;
 • het beschikbaar zijn voor advisering inzake verkooppresentaties; bezichtigingen, onderhandelingen en reguliere verkoopafhandeling;
 • het voeren van de onderhandelingen met de potentiële koper;
 • het vastleggen van alle relevante transactiegegevens t.b.v. de door derden op te stellen koopovereenkomst *)
 • optioneel: extra’s tegen bijbetaling volgens actuele prijslijst website.

Pakket Beste Keuze (met het opmaken en administratief afhandelen van koopovereenkomst, fotografie en productie en plaatsing 3D-plattegronden voor 1 jaar):

 • woningopname door een NVM makelaar;
 • het adviseren van een vraagprijs voor de woning;
 • statistisch overzicht gemeentelijke woningmarkt;
 • het beschikbaar stellen van marketingmiddelen, zoals aanmelding in de centrale NVM database, Digimakelaars.nl en Funda.nl, digitale brochures, 1 verkoopbord en/of biljet;
 • inschakeling van social media zoals Facebook, Youtube, Pinterest, Instagram, Twitter en HelpMee;
 • plaatsing fotovideo op Youtube;
 • professionele fotografie (zoveel foto’s als nodig)
 • productie en plaatsing onder tab op Funda van 2D/3D plattegronden (van bestaande of aan te leveren tekening of schets)
 • onbeperkt aanpassen van fotoplaatsingen, tekst en/of vraagprijs mits deze aanpassingen naar het oordeel van Digimakelaars.nl verkoopbevorderend werken
 • het beschikbaar stellen van een online verkoopdossier en statistieken;
 • het beschikbaar zijn voor advisering inzake verkooppresentaties; bezichtigingen, onderhandelingen en reguliere verkoopafhandeling;
 • het voeren van de onderhandelingen met de potentiële koper;
 • het opmaken en administratief afhandelen van één standaard NVM koopovereenkomst;
 • termijnbewaking van de koopovereenkomst
 • controle notariële leveringsakte en afrekening
 • optioneel: extra’s tegen bijbetaling volgens actuele prijslijst website.

Pakket Verkoopservice All-in:

 • woningopname door een NVM makelaar;
 • beoordeling van de waarde van de woning;
 • het adviseren van een vraagprijs voor de woning;
 • statistisch overzicht gemeentelijke woningmarkt;
 • het professioneel fotograferen van de woning inclusief 360 graden fotografie en video opname;
 • het produceren van 2D/3D plattegronden met hotspots op basis van bestaande plattegronden;
 • virtuele tour
 • inmeten met NEN2580 meetrapport
 • het beschikbaar stellen van marketingmiddelen, zoals aanmelding in de centrale NVM computer, digimakelaars.nl en Funda.nl, digitale brochures, 1 verkoopbord en/of biljet;
 • inschakeling van social media zoals Facebook, Youtube, Pinterest, Instagram, Twitter en HelpMee;
 • onbeperkt aanpassen van fotoplaatsingen, tekst en/of vraagprijs mits deze aanpassingen naar het oordeel van digimakelaars.nl verkoopbevorderend werken
 • Funda presentatiepakket incl. productie bestaande uit: plaatsing gefilmde video op Funda en Youtube, plaatsing 360 graden foto’s met hotspots op Funda, plaatsing interactieve 3D plattegrond op Funda, virtual tour op Zien24.nl (plaatsing presentatiepakket voor de duur van 1 jaar. Verlenging volgens prijslijst Funda € 150,- incl. BTW per jaar)
 • 1 week actieve betaalde promotie op Facebook;
 • basisdeelname aan 2 NVM Open Huizendagen gedurende eerste jaar
 • het beschikbaar stellen van een online verkoopdossier en statistieken;
 • het beschikbaar zijn voor advisering inzake verkooppresentaties, bezichtigingen, onderhandelingen en reguliere verkoopafhandeling;
 • het voeren van de onderhandelingen met de potentiële koper(s) totdat er overeenkomst is bereikt;
 • het opmaken en administratief afhandelen van één standaard NVM koopovereenkomst.

Verkoop bij inschrijving (optioneel, alleen indien noodzakelijk en gewenst):
Indien er meerdere biedingen zijn binnen korte tijd kan verkoper kiezen om

 • Met iedere bieder op volgorde van binnenkomst te onderhandelen (koetsensysteem), inbegrepen bij de basis, beste keuze en all-in verkoopdiensten, of
 • De verkoop procedure te veranderen in “bij inschrijving”. In dat geval zal Digimakelaars.nl voor iedere geïnteresseerde een volledig informatiepakket samenstellen, de biedingen ontvangen tot aan de afgesproken einddatum en vervolgens de biedingen analyseren en de verkoper adviseren over het meest gerede bod. Inclusief de koopovereenkomst en afhandeling tot en met de notaris. De vergoeding voor deze procedure bedraagt 1% van de bruto meeropbrengst boven de vraagprijs met een minimum van € 250,-, alles inclusief BTW. De minimumbijdrage is eveneens van toepassing als de procedure niet tot een passende overeenkomst heeft geleid.

Verkopen met no-risk clausule
Indien verkocht wordt met de zogenaamde “no-risk”clausule, waarbij een koopovereenkomst tot stand komt onder de voorwaarde dat koper voor een fatale datum zijn eigen huis heeft verkocht, waarbij het huis van de verkoper volledig in de verkoop blijft voor het geval zich een “betere” koper aanbiedt, bedraagt de extra vergoeding € 250,- incl. BTW.

Verkoper trekt zich terug nadat de (concept)koopovereenkomst is opgesteld
In het uitzonderlijke geval dat verkoper besluit zich terug te trekken, nadat met een koper overeenstemming is bereikt en Digimakelaars.nl daarvoor de (concept)koopovereenkomst heeft opgesteld en aan partijen heeft gemaild, is verkoper aan Digimakelaars.nl ter compensatie van onterecht gemaakte kosten voor onderhandelingen en administratie een vergoeding verschuldigd van € 200,-

*) Koopovereenkomst geen onderdeel van verkoopopdracht
Indien verkoper er bij opdracht voor heeft gekozen dat de koopovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd door een andere partij dan Digimakelaars.nl, behoren de schriftelijke vastlegging daarvan en de controle op de ondertekening niet tot de opdracht van Digimakelaars.nl. In dat geval zal Digimakelaars.nl bij een gesloten koop/verkoop de identiteit van partijen verifiëren en de transactiegegevens en bijbehorende belangrijke op de transactie betrekking hebbende documentatie per e-mail toezenden aan zowel koper als verkoper. De vervulling van de verkoopopdracht voor Digimakelaars.nl is daarmee voltooid. Digimakelaars.nl is in dit geval op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden in de koopovereenkomst.

         b. Aankoopdeeldiensten voor kopers van woningen die niet bij Digimakelaars.nl in de verkoop staan.

b.1. Bezichtiging en aankoopadvies:

 • Afspraak maken met verkopende makelaar voor bezichtiging;
 • Ter beschikking stellen online aankoopdossier;
 • Opvragen bij verkopende makelaar van relevante gegevens, zoals lijst van zaken, NVM vragenlijst bij verkoop van een woning, eigendomsbewijs en gegevens Vereniging van Eigenaren;
 • Opvragen privaat- en publiekrechtelijke bijzonderheden;
 • Bezichtiging;
 • Koopprijs- en 1e biedingsvoorstel.

b.2. Onderhandelingen en begeleiding koopovereenkomst:

 • Onderhandelingen met verkoper of verkopende makelaar;
 • Na overeenstemming (laten) opstellen koopovereenkomst met de juiste voorbehouden;
 • Controle koopovereenkomst;
 • Monitoring loop koopovereenkomst.
 1. De opdrachtgever(s) die bevoegd is (zijn) over het onroerend goed te beschikken, is (zijn) verplicht aanwezig bij de opname van het woonhuis door Digimakelaars.nl en is (zijn) op dat moment gehouden tot het tekenen van de opdracht tot dienstverlening, alsmede de betalingsvolmacht.
 1. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan Digimakelaars.nl in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever.
 1. De opdrachtgever onthoudt zich gedurende de looptijd van de opdracht van activiteiten die Digimakelaars.nl bij het vervullen van zijn opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen. De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van andere bedrijven dan Digimakelaars.nl en plaatst de woning niet op andere websites dan na overleg met en toestemming van Digimakelaars.nl. Indien opdrachtgever tevens andere bedrijven opdracht tot dienstverlening bij verkoop geeft, is Digimakelaars.nl gerechtigd de opdracht te beëindigen zonder restitutie van het honorarium als genoemd in De opdrachtgever brengt zonder voorafgaande toestemming van Digimakelaars.nl buiten Digimakelaars.nl om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen.
 1. Een opdracht loopt voor bepaalde tijd. Hij eindigt onder meer door:
 • vervulling door Digimakelaars.nl, bijvoorbeeld bij het tot stand komen van een koop-/ verkoopovereenkomst. Indien de ondertekende koopovereenkomst na de wettelijke bedenktijd wordt ontbonden, op welke gronden ook, kan de verkoopopdracht weer worden voortgezet tegen betaling van € 200,- (All-in pakket € 350,-)
 • bij aankoop het bereiken van overeenstemming met de verkoper en het op basis daarvan tot stand komen van een koopovereenkomst;
 • bij verkoop van de betreffende woning het verlopen van de bedenktijd;
 • intrekking door opdrachtgever;
 • teruggaaf door Digimakelaars.nl;
 • opdracht aan een derde als in II.8.;
 • verstrijken van de bepaalde tijd, te weten 2 jaar na betaling van het honorarium. Na het verstrijken van de bepaalde tijd zal de opdracht automatisch worden beëindigd.
 1. De opdrachtgever is verplicht Digimakelaars.nl onverwijld te informeren zodra met een koper wilsovereenstemming is bereikt. Zolang door partijen geen schriftelijke koopovereenkomst is ondertekend zijn partijen niet gebonden. Digimakelaars.nl is niet aansprakelijk als koper nalaat de koopovereenkomst te ondertekenen en de overeenkomst van koop en verkoop niet tot stand is gekomen. Zolang de verkoop van de woning niet definitief is loopt de opdracht tot dienstverlening door volgens de voorwaarden van artikel II.9.
 1. De vraagprijs wordt door de opdrachtgever en de makelaar van Digimakelaars.nl in overleg bepaald.
 2. De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht en is derhalve verplicht (potentiële) kopers te informeren over de juridische status, c.q. bijzonderheden, de kwaliteit, c.q. de (verborgen) gebreken van de te verkopen woning. Opdrachtgever is verplicht om deel B van de Vragenlijst bij de verkoop van een woning via het online klantendossier volledig en naar waarheid in te vullen.
 1. Digimakelaars.nl is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden die voortvloeien uit zaken die onder de mededelingsplicht van de opdrachtgever vallen over de door hem te verkopen onroerende zaak.
 1. Tenzij anders overeengekomen, vergoedt de opdrachtgever de kosten voor extra diensten, die Digimakelaars.nl ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Zodra er sprake is van extra diensten zal digimakelaars.nl opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en opdrachtgever om akkoord vragen. Na akkoord van opdrachtgever heeft Digimakelaars.nl het recht om deze kosten in rekening te brengen en op basis van de bij opdracht gegeven eenmalige machtiging te incasseren of op andere wijze te laten betalen. De betalingsverplichting is niet afhankelijk van de verkoop van de betreffende onroerende zaak.
 1. Het wijzigen van de advertentie op internet, zoals wijzigen van de vraagprijs, foto’s, teksten en of kenmerken valt onder extra diensten als bedoeld in artikel II.14. Hiervoor geldt de fair use regeling die inhoudt dat wijzigingen verkoopbevorderend moeten werken.
 1. Het bepaalde in artikel II.14. is van overeenkomstige toepassing in het geval dat de opdracht op andere wijze dan door intrekking eindigt.
 1. Voorrang NVM regelgeving. Indien op enig moment deze Voorwaarden in strijd blijken te zijn met de NVM Voorwaarden dan prevaleren de NVM Voorwaarden.